Info/Zakup licencji:796 326 306

Statut SSWiW w Pilicy

I. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowości prawną.

§2

Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy w skrócie S.S.W. i W. i zwane jest w dalszym ciągu statutu _Stowarzyszeniem”.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Pilica, a terenem jego działalności jest obszar Gminy Pilica, a w szczególności kompleks zbiorników wodnych wraz z obrzeżami.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń o podobnym profilu działalności.

§5

Stowarzyszenie jest organem samorządnym działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i opiera swoją podstawową działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Ponadto Stowarzyszenie może prowadzić inną działalność gospodarczą.

§6

Stowarzyszenie używa pieczątek podłużnych tzw. nagłówkowych z dokładnym podaniem nazwy Stowarzyszenia i jego adresu oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy z herbem Pilicy pośrodku. Sposób używania w/w pieczątek określa szczegółowa instrukcja ustalona przez Zarząd Stowarzyszenia.

II. Cele i środki działania

§7

 1. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie sportów wodnych i wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
 2. rozwijanie wśród swych członków umiłowania przyrody oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i działania na rzecz ochrony racjonalnego użytkowania wód i środowiska,
 3. organizowanie akcji społecznych umożliwiających realizację zadań statutowych stowarzyszenia,
 4. gromadzenie funduszów i dysponowanie nimi na cele ustalone przez niniejszy statut.

§8

Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia przed władzami administracyjnymi, politycznymi i instytucjami,
 2. organizowanie zebrań, prelekcji, szkoleń mających na celu upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z dziedziny sportów wodnych, turystyki, wędkarstwa i ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz rozpowszechnianie wiedzy o tradycjach ziemi pilickiej.
 3. przejęcie i użytkowanie wód i terenów kompleksu zbiorników wodnych oraz prowadzenie na tych terenach wypoczynku, sportów wodnych, gospodarki rybacko – wędkarskiej,
 4. ochronę wód przed zanieczyszczaniem, kłusownictwem i innymi szkodami,
 5. popularyzowanie wśród społeczeństwa idei i działalności Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanego z realizacją celów Stowarzyszenia,

wykonywanie robót remontowo budowlanych przez własne grupy remontowe.

III. Członkowie Stowarzyszenia — ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1.  zwyczajnych.
 2. uczestników,
 3. zbiorowych,
 4. honorowych.

Charakter oraz zakres praw i obowiązków członków uczestników, zbiorowych i honorowych szczegółowo określają odrębne regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§10

„Członkiem Zwyczajnym” Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel, który zamieszkuje lub pracuje na terenie Gminy Pilica oraz w wyjątkowych wypadkach obywatel nie spełniający w/w warunków lecz wykazujący się działalnością służącą rozwojowi Stowarzyszenia i Gminy Pilica. Przyjęcie na członka Stowarzyszenia następuje po zdaniu egzaminu ze znajomości statutu, obowiązujących regulaminów, wpłaceniu opłat i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia w wysokości wpisowe – 200 zł., składka roczna – 1000zł

§11

„Członkiem Uczestnikiem” Stowarzyszenia może byt osoba w wieku od 14 -18 lat, za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów, a w przypadku pobierania nauki również za zgodą władz oświatowych, jest mieszkańcem Gminy Pilica, zdała egzamin ze znajomości statutu, obowiązujących regulaminów i wniosła obowiązującą opłatę. „Członkom Uczestnikom” Stowarzyszenia nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu i korzystaniu z uprawnień wyborczych. Opłaty. wpisowa -100 zł., składka roczna – 500 zł.

§12

„Członkiem Zbiorowym” Stowarzyszenia mogą być osoby prawne pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenia w wysokości: wpisowe 2000 zł., składka roczna 20.000zl.

§13

„Członkostwo honorowe” nadawane jest przez Zarząd Stowarzyszenia osobom, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia i Gminy Pilica. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

§14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 3. wysuwać postulaty i wnioski do Zarządu Stowarzyszenia, poddawać krytyce jego działalność oraz zwracać się do niego z pytaniami i skargami,

korzystać z wszelkich istniejących urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
W korzystania z wszelkich ulg i udogodnień należnych członkom Stowarzyszenia.

§15

Członek Zwyczajny zobowiązany jest :

 1. przestrzegać postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie przepisów,
 2. stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia, ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
 3. świadczyć pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia,
 4. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenia,
 5. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia

§16

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
 2. wykluczenie na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego, podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia — za postępowanie nieetyczne lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia,
 3. nie płacenie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w terminie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

IV. Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 5. Sekcje specjalistyczne,
 6. Biuro Zarządu Stowarzyszenia.

§18

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata. Funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, Komisji rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim nie wolno łączyć.

§ 19

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych

§ 20

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1.  z głosom decydującym:- członkowie zwyczajni,
  – delegaci członków zbiorowych, po jednym delegacie na każdego członka zbiorowego.
  – członkowie honorowi,
 2. z głosem doradczym:- członek uczestnik,
  – zaproszeni goście.

§21

Walne Zgromadzenie  „Zwyczajne”  zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok, a  „Nadzwyczajne” w miarę potrzeb. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu winno być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustalenie wytycznych rozwoju Stowarzyszenia oraz środków realizacji tych zadań.
 2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwal o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. podejmowanie uchwal dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane:

 1.  z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na żądanie 2/3 członków Stowarzyszenia złożone na piśmie.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmiany statutu. które wymagają 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 25

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany spośród delegatów przez Walne Zgromadzenie.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przez Walnym Zgromadzeniem.

§ 27

Do obowiązków i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. kierowanie pracą Stowarzyszenia w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie plany działalności rzeczowo — finansowej.
 3. opracowanie planów działalności rzeczowo – finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
 4. podejmowanie zobowiązań w mieniu Stowarzyszenia w granicach określonych statutem i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planów,
 5. zawieranie umów i porozumień oraz udzielanie zleceń w sprawach związanych z realizacją celów i planów Stowarzyszenia,
 6. powoływanie i rozwiązywanie organów swej działalności / sekcji, biura Zarządu i innych organów/.

§28

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

§29

Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 7-miu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§3o

Na miejsce członków, którzy ustąpili w czasie kadencji, Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swego grona nowych członków nie więcej jednak niż 1/3 całego składu Zarządu Stowarzyszenia.

§31

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego /prezesa/ dwóch zastępców przewodniczącego /wiceprezesów/ sekretarza i skarbnika, którzy razem tworzą prezydium Stowarzyszenia.

§32

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między plenarnymi zebraniami Zarządu Stowarzyszenia. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa Zarządu.

§ 33

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 3-ch członków, którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§34

Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu Stowarzyszenia i innych organów. Komisja Rewizyjna w razie konieczności dla wykonania swych zadań może powołać biegłych. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo w uczestniczeniu w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§35

Walne Zgromadzenie powołuje Sąd Koleżeński w składzie 3-ch członków, którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§36

Sąd Koleżeński powołany jest do:

 1. załatwiania sporów powstałych miedzy członkami Stowarzyszenia, a wynikających w związku z działalnością Stowarzyszenia,
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu i regulaminu przez siebie opracowanego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 37

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozstrzygających spory między członkami Stowarzyszenia oraz od jego uchwał w sprawie o wykluczenie zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga ostatecznie.

§ 38

Sekcje specjalistyczne powoływane są wg. uznania Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia powołuje sekcję do życia, nadaje jej nazwę oraz regulamin działania.

§ 39

Biuro Zarządu Stowarzyszenia powołane jest do spełniania funkcji biurowo -administracyjnej. Biuro Zarządu Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Majątkiem tym dysponuje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§41

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki i świadczenia członków,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. wpływy z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu.
 4. dotacje, subwencje, darowizny,
 5. dochody z działalności gospodarczej.

§ 42

Operacje finansowe lub zmiana majątku Stowarzyszenia wymagają podpisu Prezesa i Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia lub upoważnionych przez nich osób.

§ 43

Rachunkowość Stowarzyszenia winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe

§ 44

Statut niniejszy został uchwalony i zatwierdzony przez członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 24 czerwca 1984 roku.

Na mocy decyzji Nr 610/1/84 Naczelnika Gminy w Pilicy z dnia 10 listopada wydanej na podstawie art.21 prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r/ Dz. U. Nr 94, poz.808 / wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Gminy w Pilicy pod Nr 2 Stowarzyszenia pod nazwą _Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy”.

Pilica dnia 10 listopada 1984 r.

 

Naczelnik Gminy Pilica

mgr Stanisław Gorczyca