Info/Zakup licencji:796 326 306

Regulamin dyżurnego SSWiW w Pilicy

Dyżurni SSWiW w Pilicy pełniący dyżury zgodnie z ustalonym planem dyżurów mają następujące prawa i obowiązki :

 1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb wędkarzy przyjezdnych i członków SSWiW.
 2. Sprawdzanie zgodności zapisów w dzienniczku połowu ryb wędkarzy SSWiW w Pilicy z ilością ryb przetrzymywanych w siatce.
 3. Sprawdzanie wpisu złowionych ryb na odwrocie zezwolenia jednodniowego i jego zgodności z zawartością siatki i innych pojemników u wędkarzy przyjezdnych.
 4. Kontrola ilości‚ wymiarów ochronnych, masy złowionych ryb oraz stosowanych przynęt i zanęt wędkarskich.
 5. Zabezpieczenie porzuconych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich właściciela.
 6. Przeprowadzanie kontroli w sposób  kulturalny  i uprzejme traktowanie osoby kontrolowanej.
 7. W przypadku udaremnienia dyżurnemu wykonywania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną, dyżurny odstępuje od tych czynności i o zaistniałej sytuacji powiadamia  Zarząd.
 8. Dyżurni działają podczas wykonywania zadań w zespołach dwuosobowych. Dopuszcza się możliwość podzielenia dyżuru między sobą w taki sposób, aby na łowisku dyżur pełnił w sposób ciągły jeden dyżurny. Pełnienie dyżuru nie wyklucza w tym samym czasie wędkowania przez dyżurnego.
 9. Wędkowanie podczas pełnienia dyżuru  nie ogranicza dyżurnego w podejmowaniu samodzielnych działań w zakresie przysługujących mu uprawnień.
 10. Przeprowadzoną kontrolę dyżurny odnotowuje na druku raportu z dyżuru, który zobowiązany jest dostarczyć do rybaczówki. Wszelkie  stwierdzone naruszenia regulaminów i obowiązujących zarządzeń  przez wędkujących członków SSWiW i osoby przyjezdne dyżurny odnotowuje w w raporcie jako notatkę służbową.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Połowu Ryb przez osoby wędkujące na podstawie licencji jednodniowych, dyżurny rekwiruje licencję, co skutkuje natychmiastową utratą prawa do wędkowania i nakazem jego przerwania. O zaistniałym zdarzeniu dyżurny   informuje  Zarząd Stowarzyszenia i odnotowuje zdarzenie w raporcie z dyżuru.  Konsekwencją zarekwirowania jednodniowego zezwolenia na wędkowanie (licencji) jest  wpisanie wędkarza na listę osób, które w przyszłości utracą prawo  wędkowanie na akwenach administrowanych przez SSWiW w Pilicy a więc prawa do wykupu jednodniowej licencji.
 12. Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez dyżurnego podczas pełnionego dyżuru jest oceniana przez Strażników Wędkarskich SSWiW oraz Zarząd Stowarzyszenia. Nierzetelność może skutkować nie zaliczeniem dyżuru co  należy traktować jako niezrealizowanie wyznaczonego planem dyżuru.