Info/Zakup licencji:796 326 306

Ochrona i zabezpieczenie wędkowania

Wszyscy wędkujący zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Stowarzyszeniu  i obowiązujących podczas wędkowania zarządzeń. Do kontroli wędkujących i bieżącej interwencji  zobowiązani  są w miarę możliwości wszyscy członkowie stowarzyszenia. Szczególne prawa i obowiązki w zakresie kontrolnym mają w naszym Stowarzyszeniu Strażnicy i Członkowie Stowarzyszenia pełniący planowy dyżur (Dyżurni) .

Każdy wędkujący na akwenach SSWiW w Pilicy wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Strażnika lub Dyżurnego pod rygorem utraty prawa do wędkowania.

Regulamin Strażnika SSWiW w Pilicy

 1. Strażnika powołuje i odwołuje Zarząd SSWiW w Pilicy.
 2. Strażnikiem może być członek zwyczajny SSWiW w Pilicy, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji.
 3. Strażnik nie może być karany.
 4. Posiada odpowiednią wiedzę w zakresie przepisów ochrony i połowu ryb na zbiornikach wodnych SSWiW.
 5. Podczas wykonywania swoich funkcji strażnicy działają w dwuosobowych zespołach.
 6. Działanie w zespołach dwuosobowych nie ogranicza strażników do podejmowania samodzielnych działań w zakresie przysługujących mu uprawnień.
 7. Z przeprowadzonych kontroli strażnik sporządza notatkę, która powinna zawierać datę, czas i miejsce przeprowadzonych czynności, imię i nazwisko osoby kontrolowanej, opis, czytelny podpis.
 8. Podczas kontroli strażnik obowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.
 9. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik zobowiązany jest do przedstawienia się osobie kontrolowanej.
 10. W razie udaremnienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia o wydarzeniu Zarząd.

Strażnik SSWiW w Pilicy  uprawniony jest  do:

 1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb wędkarzy przyjezdnych i członków SSWiW.
 2. Sprawdzania zgodności zapisów w dzienniczku połowu ryb z ilością ryb przetrzymywanych w siatce. Wędkarzy przyjezdnych obowiązuje wpis złowionych ryb na odwrocie zezwolenia jednodniowego. W przypadku stwierdzenia złamania Regulaminu Połowu Ryb SSWiW w Pilicy, ryby z siatki zostają wpuszczone do stawu.
 3. Kontroli ilości, wymiarów ochronnych, masy złowionych ryb oraz przynęt i zanęt wędkarskich .
 4. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich właściciela.
 5. Kontroli dyżurnych oraz oceny przebiegu pełnionego dyżuru.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Połowu Ryb SSWiW w Pilicy strażnik ma obowiązek zatrzymania licencji jednodniowej lub legitymacji członkowskiej SSWiW, co skutkuje natychmiastowym przerwaniem wędkowania (do wyjaśnienia sprawy). Zatrzymana licencja lub legitymacja członkowska SSWiW wraz z notatką służbową wyjaśniającą powód zatrzymanie uprawnień do wędkowania, przekazywana jest Zarządowi Stowarzyszenia .

 

Regulamin dyżurnego SSWiW w Pilicy

Dyżurni SSWiW w Pilicy pełniący dyżury zgodnie z ustalonym planem dyżurów mają następujące prawa i obowiązki :

 1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb wędkarzy przyjezdnych i członków SSWiW.
 2. Sprawdzanie zgodności zapisów w dzienniczku połowu ryb wędkarzy SSWiW w Pilicy z ilością ryb przetrzymywanych w siatce.
 3. Sprawdzanie wpisu złowionych ryb na odwrocie zezwolenia jednodniowego i jego zgodności z zawartością siatki i innych pojemników u wędkarzy przyjezdnych.
 4. Kontrola ilości‚ wymiarów ochronnych, masy złowionych ryb oraz stosowanych przynęt i zanęt wędkarskich.
 5. Zabezpieczenie porzuconych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich właściciela.
 6. Przeprowadzanie kontroli w sposób  kulturalny  i uprzejme traktowanie osoby kontrolowanej.
 7. W przypadku udaremnienia dyżurnemu wykonywania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną, dyżurny odstępuje od tych czynności i o zaistniałej sytuacji powiadamia  Zarząd.
 8. Dyżurni działają podczas wykonywania zadań w zespołach dwuosobowych. Dopuszcza się możliwość podzielenia dyżuru między sobą w taki sposób, aby na łowisku dyżur pełnił w sposób ciągły jeden dyżurny. Pełnienie dyżuru nie wyklucza w tym samym czasie wędkowania przez dyżurnego.
 9. Wędkowanie podczas pełnienia dyżuru  nie ogranicza dyżurnego w podejmowaniu samodzielnych działań w zakresie przysługujących mu uprawnień.
 10. Przeprowadzoną kontrolę dyżurny odnotowuje na druku raportu z dyżuru, który zobowiązany jest dostarczyć do rybaczówki. Wszelkie  stwierdzone naruszenia regulaminów i obowiązujących zarządzeń  przez wędkujących członków SSWiW i osoby przyjezdne dyżurny odnotowuje w w raporcie jako notatkę służbową.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Połowu Ryb przez osoby wędkujące na podstawie licencji jednodniowych, dyżurny rekwiruje licencję, co skutkuje natychmiastową utratą prawa do wędkowania i nakazem przerwania wędkowania. O zaistniałym zdarzeniu dyżurny   informuje  Zarząd Stowarzyszenia i odnotowuje zdarzenie w raporcie z dyżuru.  Konsekwencją zarekwirowania jednodniowego zezwolenia na wędkowanie (licencji) jest  wpisanie wędkarza na listę osób, które w przyszłości utracą prawo  wędkowanie na akwenach administrowanych przez SSWiW w Pilicy a więc prawa do wykupu jednodniowej licencji.
 12. Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez dyżurnego podczas pełnionego dyżuru jest oceniana przez Strażników Wędkarskich SSWiW oraz Zarząd Stowarzyszenia. Nierzetelność może skutkować nie zaliczeniem dyżuru co  należy traktować jako niezrealizowanie wyznaczonego planem dyżuru.