Info/Zakup licencji:796 326 306

Zawiadomienie Nr 3/2021

21 lutego, 2021

Wszystkich Członków SSWiW w Pilicy prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały, którą Zarząd Stowarzyszenia podjął dnia 21 lutego 2021.

 

Uchwała nr 1 /2021
podjęta w dniu  21 lutego 2021
przez Zarząd Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy
w sprawie wykonywania przez Członków Stowarzyszenia prac
porządkowo – remontowych przy zbiornikach w roku 2021

 

Działając w trybie  § 8 ust. 6 i 8 Statutu SSWiW w Pilicy o zasadach  podejmowania działań i innych czynności związanych z realizacją celów statutowych, jak również wykonywania robót remontowo budowlanych przez własne grupy robocze, ustala się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się wszystkich Członków Stowarzyszenia do odpracowywania  minimum 5 godzin w roku 2021 na rzecz Stowarzyszenia. Pozostała forma realizacji czynu pozostaje bez zmian.

§ 2

Zakres prac i terminy ich realizacji określane będą szczegółowo przez Zarząd Stowarzyszenia i realizowane będą głownie przy zagospodarowaniu zbiorników, a także przy pracach porządkowych wokół nich.

§ 3

 Ustala się, że prace społeczne Członkowie Stowarzyszenia mogą podejmować przez cały sezon i że ostatecznym terminem ich odpracowania jest data 30 września 2021. Po tej dacie członkowie Stowarzyszenia, którzy nie wypełnili limitu tracą prawo wędkowania do końca sezonu, a zaległy czyn społeczny pozostaje do odpracowania w sezonie następnym.

§ 4

Do momentu odpracowania „zaległości” z sezonu poprzedniego Członkowie Stowarzyszenia mają zakaz wędkowania i mogą je rozpocząć dopiero po wywiązaniu się z prac społecznych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Zarząd SSWiW w Pilicy